Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Här finns reglerna för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet samt allmänna studieplaner i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap.

Regler för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan i medicinsk vetenskap

Samtliga doktorander vid KI som antagits efter 1 mars 2006 är antagna till forskarutbildningsämnet ”medicinsk vetenskap”. Det innebär att den allmänna studieplanen för medicinsk vetenskap ska följas. Vid upprättande av den individuella studieplanen måste den allmänna studieplanens kurs- och kunskapskrav beaktas.

Allmän studieplan för andra forskarutbildningsämnen

Från och med 2022 går det bara att bedriva forskarstudier vid KI inom ämnet medicinsk vetenskap. Övriga forskarutbildningsämnen är nedlagda (beslut 2020-09-15, dnr 1-/454-2020). Doktorander som antogs till något av de gamla ämnena kan endast fortsätta sina forskarstudier efter ha fått en ansökan beviljad om att byte ämne.

Andra relevanta regler, riktlinjer och anvisningar

Anvisningar för vissa beslut inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och överklagande av sådana beslut (tillgodoräknande av kurs eller del av kurs samt doktorands begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment)