Översättning

För köp av tjänster som översättning eller språkgranskning använder KI i vanliga fall ett statligt ramavtal. I väntan på ny statlig upphandling, som dröjer på grund av överprövning, gör KI-medarbetare egen direktupphandling.

I väntan på nytt statligt ramavtal (slutet 2021) gäller direktupphandling av språk- och översättningstjänster

Kammarkollegiet gör en ny upphandling och ett giltigt statligt ramavtal förväntas vara klart att använda i juni 2021. Uppdatering 2021-10-18: Upphandlingen överprövas och beslut dröjer. I väntan på nytt ramavtal gäller direktupphandling för översättningstjänster. Läs mer om hur du gör en direktupphandling.  

Statliga ramavtal för språk- och översättningstjänster

På avropa.se hittar du de ramavtal som finns för språk- och översättningstjänster. Språkområdet engelska omfattar översättning till och från svenska, och språkgranskning av engelska texter som går att avropa som enskild tjänst. På avropa.se finner du vägledning kring när du ska använda respektive avtal.

I de vanligast förekommande fallen används Kammarkollegiets ramavtal med rangordning, men ibland ska ramavtalet med förnyad konkurrensutsättning användas. Det gäller till exempel vid avrop av språkgranskning, om du har behov av mycket korta leveranstider eller om du ska översätta en text som omfattar fler än 10 000 ord.

Här hittar du mer information om upphandling och avtal.

  Tips för en lyckad översättning!

  Förutom att ange språk och det format som texten ska levereras i, förse översättaren med så mycket information om textens syfte som möjligt.

  • Vilken målgrupp riktar texten sig mot?
  • Vilken stil/ton ska översättningen ha? Lättsam, saklig, tydlig?
  • Är det viktigt att översättningen följer källtexten noga, eller har översättaren mer frihet i hur han/hon formar språket så länge information och innebörd bibehålls?
  • Skicka med eventuellt referensmaterial som kan vara bra för översättaren att ta del av, till exempel en term- eller begreppslista.

  More information for logged in staff

  There is more information for those of you working in the following groups

  • UF.Kommunikationsavdelningen
  Log in with KI-ID