Om arkiv och registratur på KI

Arkiv och Registratur arbetar med att skapa en god hantering av verksamhetsinformation där dokument effektivt och systematiskt skapas, tas emot, används och bevaras eller gallras. Dokument- och informationshanteringen syftar både till att säkra allmänhetens rätt till insyn i verksamheten genom att ta del av allmänna handlingar och skapa effektivitet i KI:s arbete.

Registratorsexpeditionen på UF

Registratorsexpeditionen vid universitetsförvaltningen ansvarar för KI:s gemensamma diarium. Registratorerna vid universitetsförvaltningen bistår allmänhet och medarbetare med hjälp och råd i frågor rörande allmänna handlingar, diarieföring, utlämnande m.m.

Adresser för diarieföring på institution

UF:s registratorsexpedition diarieför åt KI:s institutioner. Nedan finns mailadresser för respektive institutionsgrupp.

Arkiv och informationshantering

Arkivfunktionen vid universitetsförvaltningen arbetar med att ta fram styrdokument, anvisningar och handböcker gällande dokumenthantering. De arbetar även med att att utarbeta rutiner som säkerställer att arkivering och dokumenthantering vid KI fungerar i enlighet med gällande lagstiftning.

More information for logged in staff

There is more information for those of you working in the following groups

  • C3.Department of Physiology and Pharmacology
  • C6.Institute of Environmental Medicine
  • K1.Department of Molecular Medicine and Surgery
Log in with KI-ID