Skip to main content

Ett sammanhållet verksamhetsstöd

Uppdraget ”Ett sammanhållet verksamhetsstöd” syftar till att skapa ett sammanhållet, behovsanpassat och optimerat verksamhetsstöd för KI:s kärnverksamhet och ledningsfunktioner.

Bakgrund

En förutsättning för att nå KI:s övergripande målsättningar är ett verksamhetsstöd som ger största möjliga värde för den enskilde läraren, forskaren, studenten och ledningen. Under våren 2019 påbörjades den första genomgången av Karolinska Institutets verksamhetsstöd som helhet sedan 1993. Med verksamhetsstöd menas KI:s samlade stödfunktioner och processer på samtliga nivåer i organisationen. Där ingår bland annat funktionerna för HR, ekonomi, kommunikation, utbildningsstöd, studentstöd, forskarstöd, fastighet, säkerhet, IT, juridik, arkiv och registratur, samt ledningsstöd. Sedan 1993 har såväl omvärld, sektor som KI förändrats, vilket ställer krav på förändring av verksamhetsstödet, dess organisering och kompetens.

Uppdragets mål 

Det övergripande målet med uppdraget är att åstadkomma ett sammanhållet, behovsanpassat och optimerat verksamhetsstöd, där KI som helhet har ett professionellt och effektivt stöd till kärnverksamhet och ledningsfunktioner:

Sammanhållet: Verksamhetsstödet blir sammanhållet över hela KI. En gemensam bild av verksamhetsstödet och gemensamma mål för verksamhetsstöd som helhet.

Behovsanpassat: Utbudet och leveransen av verksamhetsstöd utgår från användarnas behov och är anpassat till KI:s heterogena verksamhet.

Optimerat: Verksamhetsstödet ger störst värde, givet avsatta resurser, för den enskilde läraren, forskaren och studenten genom målstyrning, kostnadstransparens och prioritering. En attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, erbjuds delaktighet samt har möjlighet att ta ansvar och utvecklas.

Tidplan och upplägg

Uppdraget genomförs stegvis med olika fokusområden under olika tidsperioder. Arbetet är i stor utsträckning linjedrivet och sker i tvärfunktionella team med representation från både centrala och lokala funktioner samt både levererande och mottagande verksamheter. I dagsläget sträcker sig tidsplanen fram till och med 2021. 

 

Pågående delprojekt för att tydliggöra några av verksamhetsstödets tjänsteområden 


Forskarstöd
Ansvarig: Katarina Bjelke
Uppdragsledning: Björn Kull och Kerstin Lundin, Grants Office

Kommunikation  
Ansvarig: Anna-Maria Böök
Uppdragsledning: Madeleine Svärd Huss

HR 
Ansvarig: Mats Engelbrektsson
Uppdragsledning: Lisa Rister

Ekonomi 
Ansvarig: Eva Tegelberg
Uppdragsledning redovisning: Cecilia Modig
Uppdragsledning inköp/upphandling: Nils Emlund  

Mer om programmet "Ett sammanhållet verksamhetsstöd"

Kontakt

Programmet ägs av Katarina Bjelke och drivs av Ulrica Lundin. 

Ulrica Lundin

Uppdragsledare
UF.Strategiskt ledningsstöd