Skip to main content

Uppföljning av KI:s nya ledningsorganisation

Uppföljning av ledningsorganisationen ska resultera i en uppdaterad delegationsordning i mitten av mars 2020.

Preliminär tidplan för uppföljningen

November 2019 Arbetsgrupp/styrgrupp för uppföljning av delegationsordning (rektors) inrättas av universitetsdirektör Dnr 1-948/2019

Dec 2019-jan 2020 Informationsinsamling – enkäter/intervjuer chefer och nyckelpersoner

Vecka 9-10 Utskick till referensgrupper/personer för förankring/synpunkter på förslag

Vecka 11-12 Färdigställande av dokument och implementering/information

 

Mål och avgränsningar för uppföljningsarbetet

Effektmål

  • Tydligare ansvars- och beslutsbefogenheter
  • Bättre samordning och utnyttjande av synergier
  • Förstärkta organ för strategiska frågor

Avgränsningar

Eventuella förslag till förändringar ska ligga inom ramen för rektors beslutsmandat.

Projektet syftar inte till att föreslå förändringar i den av konsistoriet beslutade ledningsstrukturen, dvs organisationsplanen.

Projektet syftar inte till att utveckla eller skapa nya organisatoriska nivåer eller entiteter som är resurskonsumerande.

Projektet omfattar inte organen i samverkansorganisationen KI-Region Stockholm.