Regler avseende trafiksäkerhet – resor i arbetet

Syfte

Karolinska Institutet (KI) ska, så långt möjligt, förebygga att medarbetare drabbas av ohälsa och olycksfall när de färdas med eget eller tillhandahållet fordon i arbetet. Föreliggande regler (Dnr: 1-716/2018) utgör tillika KI:s trafiksäkerhetspolicy, som Arbetsmiljöverket anger att alla arbetsgivare bör ha i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Tillämpningsområde

Reglerna omfattar medarbetare som har en överenskommelse att regelbundet använda egna eller av KI tillhandahållna fordon för resor och transporter i arbetet. Reglerna omfattar inte tjänsteresor eller studenters resor med egna fordon inom ramen för sin utbildning.

Personalansvarig chefs ansvar

 • Varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, tillsammans med skyddsombud inventera och identifiera risker som medarbetare kan utsättas för i trafiken.
 • Genomföra de åtgärder som behövs för att minimera riskerna.
 • Se till att medarbetare har kunskap om risker som är förknippade med framförande av fordon i tjänsten.
 • Att ändamålsenliga och säkra fordon används vid t ex transport i tjänsten av gods eller personer.
 • I samband med att medarbetare planeras färdas med eget eller tillhandahållet fordon i arbetet se till att de får information om föreliggande regler.
 • Följa upp hur det fungerar (t ex vid ordinarie arbetsmöten och i medarbetarsamtal).

Medarbetarens ansvar

 • Ha erforderligt och giltigt körkort för aktuell fordonstyp.
 • Respektera att alkohol aldrig får intas under arbetstid eller på något sätt påverka arbetet. Den som använder läkemedel, som kan ge dåsighet och andra symtom (framgår av produktblad), som äventyrar trafiksäkerheten får inte framföra fordon, utan ska omedelbart underrätta sin närmaste chef om sin medicinering.
 • Hantera mobil telefoni i enlighet med 4 kap. 10e § trafikförordningen (2017:1284). Det innebär bl.a. att använda en hands-free funktion i bilen.
 • Vara utvilad och ta de raster och pauser som krävs för att framföra fordonet säkert, vid längre resor.
 • Använda cykelhjälm när cykel används för arbetsresor.
 • Rapportera trafikincidenter till närmaste chef i enlighet med KI:s rutiner för incidentrapportering.

Fordon-bil

Privata fordon, som används i tjänsten ska minst ha följande utrustning om inte särskilda skäl föranleder avvikelser:

 • ABS-bromsar
 • Krockkuddar och bältessträckare på såväl förarplats som passagerarplats
 • Trepunktsbälte på förarplats och samtliga passagerarplatser
 • Antisladdsystem
 • Däck med rätt lufttryck och godkänt mönsterdjup samt under vintertid godkända vinterdäck.
 • En säkerhetsutrustning, som minst omfattar varselväst, ficklampa och förstahjälpen-utrustning

Förutsättningen för att ett privat fordon ska kunna användas i tjänsten är att det är rätt utrustat genom ägarens försorg. Om inte kraven ovan kan uppfyllas ska alternativt transportmedel diskuteras med närmaste chef.

Tillämpliga lagar och föreskrifter

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete